Nemzeti jelképeink ismét a Golgotán

A koalíciós politikai elit célja, hogy a nemzettudat megzavarásával, a gyűlölet keltéssel, a Nemzeti Jelképeink elleni támadással, a csődbe vezető kormányzásról kívánja elterelni a közvélemény figyelmét. A hatalom minden áron való megtartása érdekében pedig semmilyen aljas eszköz alkalmazásától sem riad vissza, és megint előrántja a „nacionalizmus és szélsőjobboldali kártyát.”Szélsőséggel riogatnak, amelyet ők kreálták, úgymint 1992. október 23-ai Göncz beszéd megzavarását, csak úgy mint a taxis blokádot, nem beszélve 2006. október 23-ai gyalázatról.
Fel kell végre ébredni hazáját, nemzetét szerető minden magyarnak és látnia kell a „ báránybőrből kilátszó farkas körmöket és fogakat”!

Tragikus történelmünk során a nemzeti jelképeink elleni erőszakot, a Szent Korona letöretése a címerpajzsról- II. Lipót, V. Ferdinánd, Károlyi Mihály, Kun Béla, Rákosi Mátyás, Kádár János neveikkel fémjelzett rezsimekben- minden esetben az abszolutizmus, illetve véres diktatúra követte Magyarországon.
Az ősi történelmük kigúnyolása, majd annak teljes meghamisítása, idegen jelképek állítása és a véres megtorlások a megszállók országlásával, a hazai áruló politikai elit kiszolgálásával történt.
A régi reflexek 15 év után megint visszatérnek, a NEMZETBőL előbb „Nép” majd „Lakos” lett újra, az Országból pedig „részvénytársaság”. Az elégedetlen, az elnyomás ellen, a komprádor posztkommunisták és a HON kiárusítását végző hatalmi elit ellen fellépő, a hazugságtól megcsömörlött tüntető magyarokból „Csőcselék”lett. Nemzeti Ünnepünkön a hatalom pedig meggyalázza Nemzeti Lobogónkat és véresre veri az ünneplő POLGÁROKAT.
Ezen felbuzdulva a szlovák nacionalista már letöri a Turult, Petőfi kardját és égeti a Magyar Zászlót. Velük együtt a román a székelyt „bozgorozza,” autonómiáról hallani sem akar, a szerb, a horvát pedig még mindig veri is a magyart.
Teszi ezt nyugodtan, mert a Magyar Kormány nem tiltakozik, csak az ellenzék szólal meg olykor, olykor, s ugyan akkor magyar kereskedelmi televízió gúnyt űz a kormány ellen tüntető adófizető POLGÁROKBÓL. Majd kabaré tárgyává alázza a Nemzeti Lobogót és az 56-os Lukas Zászlót. Ez EURÓPÁBAN ÉS A VILÁGBAN példátlan.
Kinek az érdekében, kik állnak a háttérben és mi bátorítja ezt a lakáj
különítményt a gyalázatos tetteikre?
A magyar történelemből és emberségből bukott képviselő/ nem az egyetlen a HÁZBAN/, a saját kormánya által elkövetett bűnök tisztázása helyett, ősi mivoltunk kétségbevonásával, a TURUL és Árpád vezérünk történelmi törzsi zászlajának, Szent Koronás- több mind 700 éves- címerünk alapmotívumát is támadja és annak betiltását kezdeményezi. Listás parlamentbe jutásával indítványozza, a magyarnak született és még is magyar választók azon jogának csorbítását, hogy történelmi zászlait, címereit, 1000éves hagyományait büszkén viselje. Magyarellenességét, dilettantizmusát, felkészületlenségének bizonyítékát adja, különösen a posztkommunista utódpárt szövetségeseként, a csúztatásai vérforralóak. Azt azonban nem kifogásolja, hogy a vörös zászló 1989-be sem lett megsemmisítve. A kormányzó elit még minden rendezvényén az internacionálét harsogja és arról a vörös csillagról nem akar lemondani amelynek jegyében leverték a forradalmunkat, magyarok millióit pusztították el és nyomorították meg több mind fél évszázadon keresztül.
Vegyük sorba, a TURUL a kardal, mint ősi totem állatunk,- „EMESE álma”, történelmi mondánk szerint,- a magyarság születésének és védelmezőjének, új hazában vezérlésének örök jelképe. Továbbá a magyar vitézség, „a HAZÁÉRT MINDHALÁLIG” helytállás mítosza, és megtestesítője.
Az orosz megszállást és a szocializmust is túlélve, több mind egy évszázada őrködik és hirdeti jelenlétünket Európában a BUDA VÁRÁBAN a Királyi Palota kapuján, a Gerecse csúcsán, Tatabányánál. Ez utóbbi 1992-es felújítása utáni avatását vonakodva vállalta a köztársasági elnök, pártja és mai szövetségese tüntetőleg távol tartotta magát, a vörös sajtó pedig „próbatámadásba” lendült. Pedig TRIANON előtt állított Turulos Hősi Emlékműveket sem az ukránok, sem a románok, sem a szlovákok,- ez utóbbiaknál 2006-ban történt egy-két rongálást leszámítva,- de még az osztrákok sem rombolták le.
Dicső múltjához méltóan a TURUL és az ÁRPÁDPAJZS 1992-től újra beépül a Magyar Honvédség, a Magyar Határőrség jelképrendszerébe. A Magyar Nemzetbiztonsági Szolgálatok pedig önálló címerként használják a „TURUL a kardal az Árpádpajzson”.
A vezéri zászló és a pajzs eredete az egyetemes magyar történelem kiemelt részét képezi a Magyar Címer történeti fejezet.

Kézai Simon/1272-1290/krónikája szerint Attila király zászlaját és pajzsát turulmadár díszíti. A középkori felfogás szerint is Attila hunjai a magyarok elődei, történetükről,mint a magyarok első bejöveteléről emlékeznek meg a krónikák. Ezért ábrázolja a Nagy Lajos /1342-1382/korabeli Képes Krónika egyaránt turulos címerrel és hadi zászlóval a hunokat és a honfoglalás kori magyar vezéreket egyaránt.
Történelmi címerünk egyik alapelemének első ábrázolás, Imre/1196-1204/ Aranybulláján jelenítik meg a hétszer vágott zászló, illetve pajzsmező, az-az a vágásos címert. Az uralkodó által kiadott dokumentumokat hitelesítették pecséttel, így ezek címereink középkori történetének legfontosabb forrásai. A vágásos címer első színes ábrázolása az 1320-as zürichi címertekercses képen látható.
II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem hétszer vágott mezejű zászlaját /a vörös, ezüst, vörös szint/ az 1703- 1711-ig tartó szabadságharcban is látható.
Mind az Árpád vezér, II. Rákóczi Ferenc fejedelem zászlait, a magyar történelmi korok zászlajával együtt az 1970-es, az 1975-ös, az 1980-as, az 1985-ös katonai díszszemléken, valamint minden évben a Kossuth téren Szent István napján megrendezett tisztavatáson, 1990-óta az Országházban a képviselői és kormány eskük alkalmából látta és láthatja őket Ország, Világ. Az újonnan avatott, honvéd tiszthelyettesek, rendőr és rendvédelmi tisztek is a Szent Korona hiteles másolata jelenlétében, /mint közjogméltóság/ a Nemzeti és Történelmi Zászlókra, amelyek a Haza a Hűség és a Becsület megtestesítő jelképei előtt tesznek fogadalmat egy életre.
Az ősi jelképeinket támadó szatelit párthoz tartozó képviselők is e történelmi relikviák előtt tettek fogadalmat, csak úgy mint 2006.10. 23-án a zászlógyalázó rendőrök.
Az 1990. év óta szabad demokráciában élő magyar polgártól senki ne vitassa el azt a jogot, hogy történelmi múltját bátran felvállalva, ősi jelképeinket hovatartozása jegyéül azokat büszkén viselje.
Az általuk felhozott kifogások és szélsőjobb/- érdekes szélsőbalról nem beszélnek-/jelképpé degradálva az Árpád vezér és Árpád házi királyaink, II. Rákóczi nagyfejedelem zászlaját, ez a tett tájékozatlanságuk és hiányos magyar történelem tudásuk árulója.
A Hungarista Párt zászlaja általános nagyságú, téglalap alakú, vörös mező középen 40 cm-átmérőjű körívben fehér alapon volt elhelyezve 8-10cm szélességű fekete nyilaskereszt. A párt lobogója-/ amelyet 1944.10. 15- 1945. 03. 29-ig nem országzászlóként volt látható/- átlagos zászlóméret, mely két egyforma mezőre volt osztva. A rúd felőli mező vörös, melynek közepén csúcsára állított rombuszban, fehér alapon fekete nyilaskereszt volt ábrázolva, a másik mező a kilencszer vágott, vörös ezüst, vörös színekkel.
Tehát a ma használt és eredeti másolatú a hétszer vágott mezejű , fejedelmi zászlók, az Árpád és Rákóczi fejedelmek relikviái, sem formailag, sem tartalmi jegyeiben közel sincs a fent leírt és betiltott pártzászlóhoz. Ezért aljas csúztatás az e témában keltett hisztéria, mert akkor ezen az alapon tiltakozni kellene az USA zászló jelenléte miatt is, mert az is sértheti egy kisebbség történelmi érzékenységét.
Azonban azt sem árt mindenki emlékezetébe vésni, hogy a háromszínű Nemzeti Lobogónkat a Pozsonyi Országgyűlés a függetlenségi nyilatkozattal együtt fogadta el és a császár szentesítette 1848 április 12-én.

 

A Földön nincs még egy ország ahol a törvény ellenében eltűrné a közvélemény saját történelmének és annak relikviáinak ócsárlását, meggyalázását.
Tragédia, hogy a rendszerváltoztatás óta több esetben országgyűlési képviselő alantas pártpolitikai érdekből, kihasználva a múlt történelem hamisítása okozta ez irányú általános tájékozatlanságot, olcsó népszerűségre törekedve a kádári propaganda szovjetbarát, önszapuló eszközeit használja.
A múlt az egész nemzeté, aki sebzett, és aki sebet ütött mind magyarul beszél. A vádaskodók kinek az igazát keresik és miért? Ugyan is egy makró kisebbség, akik bűneikért, amelynek hordozói voltak és 5 ½ hónapig tobzódtak a megszállók biztosította hatalomba, többszörösen is elnyerték méltó büntetésük.
Azonban a többségi nemzetet ért megalázásért, a kivégzésekért, a szülőföldről való elűzetésért, a deportálásokért, családok százezreinek tönkretételéért, állampolgári jogaik elvesztéséért, az Ország elárulásáért, a gazdaság tönkretételéért, még senkit nem vontak felelősségre. A megalázottaktól még nem kértek bocsánatot és nem fizettek kárpótlást a kisemmizetteknek, mert az elkövetők egy része illetve azok jogutódjai a hatalom birtokosai, határon túl és innen is. Sőt a fent leírt cselekedeteikkel muníciót adnak a nem történelmi utódállamok magyarellenes nacionalista köreinek. Példa erre, hogy az általunk Románia uniós tagságát támogató politika ellenére továbbra sem biztosítják a kisebbségi jogokat és megtagadják a székely autonómia kialakítását. Kirakat perben bocsátanak el a Bábes – Bólyay Egyetemen magyar nyelvű feliratokért tanárokat, Kossuth Lajosnak, nem állíthatnak szobrot Székelyföldön, mert háborús bűnös.
A magyar külügyminiszter pedig ezek után, 2007. január 1-én Bukarestben köszönti az új tagállamot, mintha mi sem történt volna.
Meddig tűrjük ezt a gyalázatot, ezt az önfeladó lakáj politikát?
Felébredsz végre Nemzetem?

 

 

l.,v. Erdős László nyugállományú
honvéd ezredes

“Nemzeti jelképeink ismét a Golgotán” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Szólj hozzá!